Connect with us
Newpaper24 - Global online News around the World _100398760_disgybliondosbarth Ysgolion yn wynebu 'argyfwng cudd' achos diffyg arian - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _100398760_disgybliondosbarth Ysgolion yn wynebu 'argyfwng cudd' achos diffyg arian - NEWPAPER24

News

Ysgolion yn wynebu ‘argyfwng cudd’ achos diffyg arian – NEWPAPER24

Published

on

Ysgolion yn wynebu ‘argyfwng cudd’ achos diffyg arian

2018-03-14 06:36:27

Mae penaethiaid wedi siarad am “argyfwng cudd” sy’n wynebu ysgolion yng Nghymru oherwydd diffyg cyllid.

Mae ‘na rybudd y gallai pwysau ariannol eisoes fod yn niweidio safonau gyda dosbarthiadau mwy a workers sy’n gorfod dysgu nifer o bynciau.

Wrth i gyllidebau’r flwyddyn nesaf gael eu penderfynu, mae Newpaper24 Cymru hefyd wedi cael gwybod ei bod hello’n debygol y bydd rhagor o swyddi’n cael eu colli mewn ysgolion.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn blaenoriaethu cyllid i gynghorau er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd ysgolion yn uniongyrchol.

Mae Neil Foden, pennaeth Ysgol Friars ym Mangor ac aelod o bwyllgor gwaith Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru, yn dweud bod y sefyllfa’n fregus iawn.

Newpaper24 - Global online News around the World 1521014778_237_ysgolion-yn-wynebu-argyfwng-cudd-achos-diffyg-arian-newpaper24 Ysgolion yn wynebu 'argyfwng cudd' achos diffyg arian - NEWPAPER24 Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dyw’r toriadau yn y byd addysg ddim wedi cael yr un sylw â’r byd iechyd medd Neil Foden

“Mae ‘na argyfwng cudd yn y sector addysg yn fy marn i. Pan mae problemau yn codi yn y gwasanaeth iechyd maen nhw yn tueddu i fod yn weladwy,” meddai.

“Os ydy rhywun yn marw oherwydd eu bod nhw wedi gorfod aros i gael gwely mewn ysbyty, mae’n taro penawdau’r newyddion yn syth bin.”

“Pe bai pobl yn sylweddoli beth sy’n digwydd mewn ysgolion – bod ‘na lai a llai o wario ar adnoddau i blant, bod maint dosbarthiadau yn codi, bod problemau recriwtio workers erbyn hyn oherwydd maen nhw’n gweld bod y swydd ddim hanner mor hawdd i’w wneud ag oedd o ychydig flynyddoedd yn ôl – mi fydden nhw’n poeni bron cymaint.”

‘Anghysondeb cyllido’

Dros y blynyddoedd diwethaf, yn ôl Mr Foden, mae ysgolion cynradd wedi dechrau defnyddio workers heb gymwysterau dysgu i gamu i’r adwy wrth i athrawon dreulio amser yn cynllunio, paratoi ac asesu.

Yn ogystal â Mr Foden mae penaethiaid eraill yn poeni am anghysondeb cyllido ysgolion ar attracts Cymru.

Mae Michael Davies, pennaeth Ysgol y Preseli yng Nghrymych, Sir Benfro, yn rhagweld y bydd ‘na doriadau dyfnach nag erioed, gan gynnwys cwtogi cyrsiau TGAU a phartneriaethau gyda cholegau eraill.

Newpaper24 - Global online News around the World 1521014779_23_ysgolion-yn-wynebu-argyfwng-cudd-achos-diffyg-arian-newpaper24 Ysgolion yn wynebu 'argyfwng cudd' achos diffyg arian - NEWPAPER24

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dywedodd Michael Davies bod rhaid lleihau nifer ei workers – “yr adnodd pwysicaf yn yr ysgol”

“Mae’n mynd yn fwy o sialens bob blwyddyn. Ni wedi bod yn torri bob llinell yn y gyllideb yn raddol,” meddai.

“Ond ni wedi cyrraedd y pwynt lle i ni yn gorfod torri’r adnodd pwysicaf yn yr ysgol sef y workers.

“Y workers sy’n cynnal y safonau yn yr ysgol, y workers sy’n darparu’r addysg i’n disgyblion ni. Ond nawr… ni’n gorfod torri workers hefyd.”

Maen nhw wedi torri ar fuddsoddiad technoleg gwybodaeth yr ysgol, y cyrsiau datblygiad proffesiynol ac ar danwydd a gwresogi’r ysgol, meddai.

“I ni wedi torri rownd yr ymylon ‘na i gyd ond erbyn hyn does dim unman arall gyda ni i fynd. I ni wedi torri i’r asgwrn.”

Gofynnodd Newpaper24 Cymru i awdurdodau lleol Cymru am lefelau diffygion ariannol mewn ysgolion:

 • Mae Pen-y-bont wedi rhagweld y bydd gan 26 o ysgolion y sir – dros hanner ohonyn nhw – ddiffyg o bron i £1.2m fis Ebrill;
 • Ym Mhowys mae 34 o’r ysgolion yn y coch ar ddechrau’r flwyddyn ariannol hon gyda’r cyfanswm yn cyrraedd £2.48m;
 • Yng Nghaerdydd roedd 11 o ysgolion mewn diffyg y llynedd, gydag un ysgol £1.6m yn y coch;
 • Roedd 7 o 12 ysgol uwchradd Sir y Fflint mewn diffyg ar ddechrau’r flwyddyn ariannol bresennol;
 • Yn ôl Sir Benfro roedd disgwyl y byddai 15 ysgol gynradd a four ysgol uwchradd mewn diffyg ariannol ddiwedd Mawrth.

Mae lefelau’r cronfeydd sy’n cael eu cadw wrth gefn gan ysgolion Cymru wedi bod yn gostwng hefyd:

 • Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, y cyfanswm oedd £46m, sy’n gyfwerth â £102 y disgybl;
 • Yng Ngwynedd, yn ôl Mr Foden, roedd dros 30 o ysgolion gyda llai na £10,000 mewn cronfeydd wrth gefn. Roedd yn gwybod am 25 o ysgolion yn y sir oedd wedi dechrau diswyddo workers;
 • Yn Ynys Môn roedd y lefelau uchaf o gronfeydd wrth gefn – sef £223 y plentyn;
 • Sir Ddinbych oedd a’r lefelau isaf – diffyg o £70 fesul disgybl;
 • Roedd cronfeydd wrth gefn Powys yn £2 bob disgybl.

Dywedodd Myfanwy Alexander – aelod o gabinet Cyngor Powys sydd â chyfrifoldeb dros addysg – fod natur wledig y sir yn golygu ei bod yn costio mwy i gludo plant a’u bod yn talu £68,000 y dydd am wasanaethau bysiau’n unig.

“Mae’r llywodraeth yn gofyn i ni ddarparu addysg a phobl yn dewis byw yng nghefn gwlad,” meddai.

“Does gennym ni ddim modd i’r plant yna gyrraedd yr ysgol os oes gennym ni ddim digon o bres i dalu am y bysys.

“I fod yn onest ‘dwi’n colli cwsg am gostau cludiant mwy nag unrhyw beth arall.

“Mae’r costau ‘na yn codi o hyd ac o hyd a ‘dwi ddim yn meddwl bod y llywodraeth yn deall yr her sydd gennym ni, jest i sicrhau bod y plant yn gallu cyrraedd yr ysgol.”

Picture caption Yn ôl Myfanwy Alexander mae’n anodd dod o hyd i gyllid i ariannu trafnidiaeth i ddisgyblion ysgol ym Mhowys

Yn ôl Llywodraeth Cymru cyfrifoldeb cynghorau lleol yw cyllido ysgolion ac mae’n bwysig cydnabod nad oes “yr un awdurdod lleol yng Nghymru yn wynebu gostyngiad o fwy na zero.5% yn eu cyllid craidd y flwyddyn nesaf”.

Dywedodd y llefarydd hefyd fod camau wedi eu cymryd i flaenoriaethu cyllid i lywodraeth leol er mwyn sicrhau bod adnoddau “yn mynd yn syth at gefnogi gwariant ysgolion”.

“Rydym yn cydnabod y pwysau y mae agenda llym barhaus Llywodraeth y DU yn ei roi ar ein gwasanaethau cyhoeddus, a dyna pam mai dim ond yr wythnos diwethaf cyhoeddodd yr ysgrifennydd addysg y byddai £14m yn cael ei gyfeirio at gefnogi pob ysgol ledled Cymru,” meddai’r llefarydd.

“Fel llywodraeth, byddwn yn parhau i flaenoriaethu cyllid ysgolion.”

US & Canada

Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 444487 Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video - NEWPAPER24

Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video

2018-03-15 19:21:23


White Home Press Secretary Sarah Sanders takes questions from the media.

Because the President famous within the pool spray earlier, the 2 leaders have already had some nice discussions across the problems with commerce and safety. The varied occasions happening at present, each on the White Home and the Capitol, are supposed to have fun America’s dedication to peace and safety in Eire.And we’re happy to report that the connection between our two nations is stronger than ever. Waiting for subsequent month, I might prefer to announce that the College of Alabama Crimson Tide soccer workforce shall be our company right here on the White Home on April 10th.

That was just a little painful to learn, however no less than they’re an SCC workforce, so I’ll let that slide. As you all know, the President attended the Nationwide Championship recreation in January, and he is trying ahead to internet hosting Coach Saban and the workforce as they have fun their report 17th Nationwide Championship.

You possibly can inform we have some Alabama staffers – Alabama followers of staffers within the comm store (ph). It has been some time since we learn a letter right here within the briefing, and at present I’ve an incredible one from 10 12 months outdated Paris Stuphar (ph).

She’s a self-proclaimed Military brat who’s performing some great service work in her group. My identify is Paris (ph) and my sister’s identify is London (ph), she writes. My sister and I’ve been stationed everywhere in the world.

It has actually been an incredible journey. We’re at present stationed at Fort Campbell, Kentucky. We’re so patriotic in all the pieces we do. We’re on Instagram @ArmyRoyals, if you would like to test us out. Over this summer season, I used my allowance and raised sufficient cash to get 43 backpacks full of college provides for navy youngsters in want.

We had been questioning in the event you might assist us out. We so badly wish to attend the White Home Easter Egg Roll on Monday, April 2nd. She goes on to jot down that the President is doing an incredible job and says that if he would invite them to the Easter Egg Roll, she would “do my glad dance everywhere in the home.”

Effectively Paris (ph), you will get your dancing sneakers out. The President and First Girl would love for you, your sister and your dad and mom to be their company at this 12 months’s Easter Egg Roll. This occasion is a timeless custom that dates again to 1878 beneath the administration of President Rutherford B. Hayes.

This 12 months marks the 140th annual Easter Egg Roll, and with you guys in attendance we all know will probably be an additional particular one. To make it much more particular, I might additionally like to increase an invite to the youngsters of the White Home Press Corps to attend as our company as effectively.

Should you’re taken with having your youngsters be a part of us for the occasion, please contact the press workplace to work out these particulars. And on that glad word, I’ll take your questions. John (ph)?

QUESTION: Sarah, the President mentioned final July there can be a purple line if the President – if – if – I am sorry. The President mentioned July it might be a purple line if the Particular Counsel had been to analyze the Trump household’s private monetary dealings.

It is now been reported that the Particular Counsel has subpoenaed the Trump Group for its dealings with Russia. Is that this a purple line? Is the President upset about this?

SANDERS: As we have maintained all alongside, and because the President has mentioned quite a few instances, there was no collusion between the marketing campaign and Russia. For particular questions relating to the Trump Group, I’d refer you to them.

QUESTION: However is that assertion the President made in that interview again in July nonetheless stand, that it might be a purple line for the Particular Counsel to be investigating the Trump …

SANDERS: We’ll proceed to completely cooperate out of respect for the Particular Counsel. We’re not going to remark. For any particular questions concerning the Trump Group, I might refer you there.QUESTION: And if I might simply ask you concerning the poison assault in – in Nice Britain. The President’s now mentioned he believes that it appears like Putin approved it, it appeared just like the Russians did this. What would be the response?

Will Russia pay a worth? Will the US make Russia pay a worth for doing this?

SANDERS: Look, the US, as we’ve mentioned all alongside, stands in solidarity with its closest ally, the UK. We Share the UK’s evaluation that Russia is answerable for the reckless nerve agent assault on a British citizen and his daughter, and the US is working along with our allies and companions to make sure that this sort of abhorrent assault doesn’t occur once more. For something additional, we’ll preserve you posted.

Phil (ph)?

QUESTION: Yeah, Sarah, prior to now week, the secretary of State’s been fired. The highest financial advisor’s been changed. The president’s private assistant misplaced his clearance, and was escorted out of the constructing. The president’s hinted that extra modifications are going to come back. And is there any concern within the White Home that this creates an air of chaos or instability that leaves the U.S. weak, particularly as President Trump’s getting ready to sit down down with Kim Jong-un of North Korea?

SANDERS: Actually, I do not assume there any vulnerabilities right here. The president desires to be sure that he has the precise individuals in the precise locations for the precise time. As we transfer ahead into this 12 months, we have had an extremely profitable 12 months. The outcomes of the final 12 months do not lie, and as we take a look at new successes that we’re targeted on, the president desires to verify he has the precise individuals in these locations, as an example, like Director Pompeo and Deputy Director Gina Haspel, that he is nominated to steer the CIA.

QUESTION: When do you assume the modifications will add? When — when will he have all people in place?

SANDERS: Look, as — as you progress by an administration, you may have completely different priorities that you just’re targeted on, and completely different individuals which are going to steer these efforts, and lead these priorities. So you will have modifications once in a while. The president’s dedicated, although, to creating positive he has the precise individuals in the precise place on the proper time.

John?

QUESTION: What is the White Home response, Sarah, to criticisms from Capitol Hill on Gina Haspel’s involvement with the CIA “black website” operations within the early 2000s?

SANDERS: Look, the president is extremely pleased with his nominee. She’s extremely certified, extremely advisable, extremely revered from each side of the aisle, notably throughout the intelligence group. I’d level you to some individuals that aren’t normally those who typically sing praises of the president like Leon Panetta, James Clapper and others, the place they’ve publicly proven broad assist for his nominee.

QUESTION: And what is the president’s response to Democrats on Capitol Hill who voted for Mike Pompeo for CIA director in his affirmation, and at the moment are saying, “We’re rethinking.”

SANDERS: I believe it appears like Democrats try to play political video games with our nationwide safety, and definitely, with our diplomatic efforts, which might be a tragic, unhappy day, and a shame to this nation, and a query each reporter ought to ask Democrats what made them change their minds.

Mara (ph)?

QUESTION: I’ve two questions, one on DACA, and one on commerce.

On DACA, is the president open to one thing connected to the omnibus spending invoice that may prolong DACA for a time period, in trade for wall funding?

SANDERS: We’re persevering with to barter what that may seem like, and I haven’t got any specifics at the moment. However we do nonetheless wish to make a great deal. However what’s at present being thrown out within the press isn’t one thing that we’d assist.

QUESTION: Simply wait — and my query about commerce.

SANDERS: Oh, sorry.

QUESTION: The USTR says that we’ve a commerce surplus with Canada. The president says we do not. How do you reconcile these two (inaudible).

SANDERS: Effectively, for one, they are not making an allowance for among the further issues, like vitality and timber, that would not be included in these numbers. And when you embody these, it exhibits that there truly is a deficit.

John?

QUESTION: Are there some other financial indicators that the White Home disagrees with, that come out from the federal authorities apart from this specific financial indicator? Clearly, the USTR is placing out one quantity, a $12.5 billion surplus. You say that is not correct. What’s your quantity?SANDERS: No, I say it is not full. There are many issues, as soon as you are taking into the total account of the entire commerce between the 2 nations, that present that there truly is a deficit between these two.

John?

QUESTION: Thanks, Sarah. It has to do — I am sorry, Sarah. The opposite factor has to do with a narrative which appeared first within the Washington Publish about an audio portion from a fundraiser the President had in Missouri, during which he mentioned he was not precisely truthful in his dialog together with his counterpart from Canada, Prime Minister Trudeau …

SANDERS: That is truly not what he mentioned.

QUESTION: … what he mentioned, and in addition different – different – I will allow you to reply this. Are there different instances the President has had conversations together with his counterparts from world wide during which he isn’t correct when it comes to the dialog that he is having with them?

SANDERS: Effectively the President was correct, as a result of there’s a commerce deficit and that was the purpose he was making, is that he did not have to have a look at the precise figures, as a result of he knew that there was a commerce deficit. Whether or not they received down into the greenback quantity or not, there’s a commerce deficit between the 2 nations.

I haven’t got that quantity proper in entrance of me, however I do know that we’ve it and we would be glad to supply it to you. John (ph)?

QUESTION: Thanks, Sarah. Two questions. We talked about Democrats taking part in political video games with the nominations of Director Pompeo and Ms. Haspel to the CIA. Rand Paul got here out in opposition to each nominations and used fairly sturdy language about it.

Is Republican Senator Paul taking part in political video games, as effectively?

SANDERS: Effectively I believe the purpose particular to the query that was being requested, those who had supported Director Pompeo already by the affirmation course of. Look, we’ve two extremely expert, very extremely certified people.

That to steer these two companies, we’re very pleased with these nominees and totally anticipate them to each be confirmed. Peter (ph)?

QUESTION: So his language, Senator Paul’s language, does not disturb the White Home concerning the nominees?

SANDERS: Actually. As I simply mentioned, these are two extremely certified and extremely expert, extremely advisable people that must be confirmed, and we totally anticipate that they’re. I used to be referencing a particular query concerning the hypocrisy of the assist for Director Pompeo in earlier processes.

QUESTION: … is that Spain and South Africa each have comparatively small metal industries, in addition they have youth unemployment approaching 50 p.c. Are smaller nations going to have an opportunity in negotiations to come back out forward the place their unemployment will not develop notably among the many younger?

SANDERS: As we have mentioned, we’ll have these conversations with particular nations. However the resolution will in the end be made on a nationwide safety foundation. And that must be decided nation by nation, and I could not converse to these two particularly at present. Casey (ph)?

QUESTION: Sarah, the President has expressed a willingness to work with Vladimir Putin. And now as evidenced by the sanctions, the DHS and the FBI’s new data they put out at present, there’s been extra dangerous conduct by Vladimir Putin and the Russians since President Trump took workplace.

So is Vladimir Putin taking part in President Trump?

SANDERS: Under no circumstances. The President has mentioned prior to now that if we are able to work collectively to fight world threats on issues like North Korea, then we should always. However the President has additionally proven that he is been extraordinarily robust on Russia all through his administration.

And I believe notably you noticed that at present within the Russia sanctions that had been put ahead.

QUESTION: So is Putin – in easy phrases, is Putin a pal or a foe of the US?

SANDERS: I believe that is one thing that Russia’s going to should make that dedication. They are going to should determine whether or not or not they wish to be a great actor or a foul actor. I believe you possibly can see from the actions that we have taken up till this level, we’ll be robust on Russia till they determine to alter their conduct.

Steven (ph)? Sorry, I’ll preserve transferring, as a result of I’ve to get to extra of your colleagues. Sorry, I’ll preserve transferring.

QUESTION: … Sarah, if I might ask, does the President really feel that the Justice Division ought to act by Sunday to fireplace Andrew McCabe?

SANDERS: That is a dedication that we would depart as much as Lawyer Normal Classes, however we do assume that it’s effectively documented that he is had some very troubling conduct and by most accounts, a foul actor, and will have some trigger for concern.

However that may be a dedication that DoJ must make.

QUESTION: … shouldn’t obtain his full pension because of …

SANDERS: As I simply mentioned, that may be a call that Division of Justice must make. Jeff (ph)?

QUESTION: Sarah, if I might observe on what John (ph) was asking earlier concerning the purple line. Simply to get some particular readability on it, the query as requested was a few purple line if the finance questions went past something regarding Russia.

Does the President nonetheless consider – does he draw a distinction, have you learnt, between a purple line on household funds individually from household funds or enterprise funds regarding Russia, because it pertains to this case?

SANDERS: The President believes very strongly there was no collusion between the Trump marketing campaign and Russia. We’ll proceed to cooperate with the Particular Counsel, and for questions particular to the Trump Group, I’d refer you to them. Catherine (ph)?

QUESTION: Do you consider that the timing – what does this present concerning the timing and the velocity and drawn out means of this investigation. The President’s attorneys have repeatedly mentioned this shall be over by Thanksgiving, Christmas, finish of the 12 months.

Do you consider this has been drawn out too lengthy? Does the President consider it has been drawn out too lengthy? Is he keen to sit down again and wait a bit longer?

SANDERS: Look, we have seen simply this week the Home Intelligence Committee come out and say they thought there was no collusion. We’ll proceed to cooperate with the Particular Counsel, and we look ahead to them concluding quickly.

QUESTION: … some Republicans on the committee. It was not your complete committee, it was some Republicans on the committee. Actually, two Republicans on the committee mentioned that it did not present that in any respect.

SANDERS: People which have spent an incredible deal this. Once more, we’ll proceed to cooperate with the Workplace of Particular Counsel, and we look ahead to them coming to the identical conclusion. Catherine (ph)?

QUESTION: Sarah, the President made his assertion to veterans very clear throughout his time in workplace and on campaigns, speaking about he desires to handle them. Does he at present consider that America’s veterans are effectively served by this resolution (ph)?

SANDERS: Look, the President has numerous people which are working arduous to be sure that the VA helps veterans at the very best degree attainable. We’re persevering with to refer if there are something we are able to do to enhance on that system. And as we make modifications, we’ll let .

QUESTION: … altering …

SANDERS: I haven’t got any personnel bulletins, however I can inform you that day-after-day we’re searching for how we are able to higher the system, whether or not it is by coverage modifications or personnel modifications. Not simply on the prime degree, however throughout the board.

We have already made various modifications throughout the personnel that made positive we’re how we are able to finest serve our nation’s veterans. David (ph)?

QUESTION: Thanks Sarah. One on Russia and one on a Cupboard member. Is it the Trump administration’s personal evaluation that Russia was behind the nerve fuel assault in Salisbury, or are you simply adopting the U.Okay.’s evaluation?

SANDERS: We’re working in shut coordination with the UK.

QUESTION: So the U.S. does not actually have its personal place, it hasn’t carried out its personal investigation on this but?

SANDERS: We’ve a place, I’ve clearly acknowledged, however we’re working together with the UK on this entrance.

QUESTION: And on a Cupboard member, if you’ll. We have all heard by now that HUD Secretary Carson and his spouse picked out a $31,000 eating room set for his workplace. They solely canceled the order when it got here out within the press.

Is that this an applicable use of taxpayer , and has the President spoken with Secretary Carson about it?

SANDERS: Look, that is one thing we’re trying into. I haven’t got any updates on that entrance at this level. Sarah (ph)? Sarah (ph)?

QUESTION: Oh, thanks. So the New York Occasions reported at present that the White Home has created a working group on North Korea to arrange for the upcoming summit between President Trump and Kim Jong-Un.

Are you able to inform us what companies are concerned on this working group, who’s getting ready it, how typically they’re assembly? Any data you can provide us?

SANDERS: We’re persevering with to maneuver ahead on this course of, however I haven’t got any new updates or data that we are able to present at present.

QUESTION: And one different, thanks. The President has till tomorrow to signal the Taiwan Journey Act, which says it must be U.S. coverage to permit U.S. officers to journey to Taiwan to fulfill with their counterparts and vice versa.

Does the President plan to signal this act, or will he veto it or enable it to develop into regulation routinely?SANDERS: The ultimate resolution hasn’t been made, we’ll preserve you guys posted. Trey (ph)?

QUESTION: Thanks, Sarah. At the moment the Nationwide Safety Adviser H.R. McMaster had some sturdy phrases for Russia and Iran whereas talking on the Holocaust Museum. How a lot affect did President Trump have on the phrases of McMaster, and will you give us just a little bit of data on the present relationship between the president and his nationwide safety adviser?

SANDERS: The president and Normal McMaster are persevering with to work collectively to place strain on Russia to do the precise factor. Once more, I believe you possibly can see what the administration’s viewpoint is just by trying on the actions that we took at present by putting new sanctions on Russia.

QUESTION: Sarah, if I might ask you concerning the deputy FBI director, Andrew McCabe. The president’s weighed in quite a few instances about Mr. McCabe on Twitter. Is the president involved concerning the findings of this inner investigation? I do know you mentioned he isn’t commenting on whether or not or not he must be fired.

SANDERS: I mentioned he was leaving, that dedication to be on the discretion of the lawyer normal.

Peter (ph)?

QUESTION: Has the president signed onto a press release aligning (ph) France, Germany and the U.Okay. on the poisoning. Is that so far as you go — will go, or does he plan — is he contemplating measures which may match what the U.Okay. is adopting, when it comes to diplomatic expulsions? And is there any order been given to intelligence companies right here to — to look out for related attainable threats on American soil?

SANDERS: I can not get into the specifics on any potential threats, however I can inform you that we’ll proceed to work with our ally in the UK, and we’ll work in shut coordination with them, transferring ahead, and we’ll preserve you posted of any particular actions.

QUESTION: However actions are — actions are into consideration?

SANDERS: I am not going to get forward of something that we could or could not do, however I can inform you that we’ll proceed to remain in shut coordination with our ally.

QUESTION: Thanks. Secretary Clinton was in India just lately, the place she mentioned that President — President Trump gained the elections due to individuals trying backward, individuals who don’t desire womens (sic) to succeed, (inaudible) to succeed, and African-Individuals to progress. What do you — what do you need to say on that?

SANDERS: I believe that is an ideal instance of why Hillary Clinton isn’t within the White Home. She is totally disconnected from the American public, and definitely, I believe, exhibits her disdain for the thousands and thousands and thousands and thousands of Individuals who got here out and voted, and supported President Trump, and nonetheless assist him at present.

George (ph)?

QUESTION: Thanks, Sarah. If I might ask two questions on what the president has mentioned on commerce. Twice, he is cited the McKinley Tariff. Does he view that as a precedent? And I ask that as a result of that tariff pushed client costs so excessive, Republicans misplaced each homes of Congress and the presidency afterwards.

SANDERS: The president focuses on ensuring that we’re defending American business and American staff. He particularly thinks that it is essential that we shield the metal and aluminum business as a result of truth of creating positive that we’ve the power to nonetheless manufacture these items for the aim of nationwide safety.

QUESTION: Are you able to cite any tariff from the final 150 years that has labored, and carried out what you wish to do now?

SANDERS: I believe we have made progress for the reason that president’s announcement simply over per week or so in the past. I believe it is definitely improved to the conversations, and among the negotiations that we have had.

Final query. Steve (ph)?

QUESTION: Sure, Sarah. At this fundraiser yesterday in Missouri, the president, speaking about environmentally unfriendly requirements that the Japanese allegedly apply on U.S. imported cars, talked a few bowling ball take a look at, the place a bowling ball is dropped from 20 ft within the air on the hood of a automotive, and if it dents, the automotive does not qualify. And he mentioned, “That is horrible.”

I labored in Japan for about 20 years. I lined the automotive business. I do not recall something like this. Nobody we have spoken with within the business recollects it. Did you converse with President about this? And the place did he get this from?

SANDERS: Look, the president’s been speaking about unfair commerce practices for many years. It isn’t new for him. A part of the explanation he was elected was to finish unfair commerce practices and push without spending a dime, honest, and reciprocal commerce so American items can compete in additional overseas markets.

Clearly, he is joking about this specific take a look at, nevertheless it illustrates the inventive methods some nations are in a position to preserve American items out of their markets.

Thanks a lot, guys. See you tomorrow.

Continue Reading

Africa

Mauritius President Gurib-Fakim to resign – lawyer – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304136__100344099_mauritius Mauritius President Gurib-Fakim to resign - lawyer - NEWPAPER24

Mauritius President Gurib-Fakim to resign – lawyer

2018-03-17 14:21:59

Picture copyright Newpaper24
Picture caption Ameenah Gurib-Fakim turned the primary girl to be appointed president in 2015

Africa’s solely feminine head of state, Mauritian President Ameenah Gurib-Fakim, has resigned and can depart workplace on Friday, her lawyer says.

Ms Gurib-Fakim has been engulfed by an bills scandal.

She denied any misconduct amid claims that she made massive private purchases on a charity financial institution card.

However on Saturday, simply days after she rejected any thought of resigning, her lawyer Yusuf Mohamed informed native media she can be stepping down.

The president has issued no assertion.

The nation’s prime minister had initially stated she would stand down final Monday.

When Ms Gurib-Fakim failed to take action, this led to fears of a constitutional disaster on the Indian Ocean island nation.

 • Extra on Mauritius
 • Extra information from across the African continent

Native L’Categorical newspaper reported in February that the nation’s first feminine president, a famend scientist, had used a bank card given to her by the Planet Earth Institute (PEI) in London to purchase jewelry and garments overseas.

In line with the paper, she was given the cardboard for serving because the NGO’s unpaid director and it was for use to pay for the promotion of a doctorate programme named after the president.

Ms Gurib-Fakim’s workplace stated she “had an an identical bank card from the identical financial institution [and] inadvertently used the cardboard from the PEI for bills not linked to her mission”.

It added that $27,000 (£19,335) had been refunded and Ms Gurib-Fakim would defend herself with “authorized motion”.

In an announcement to the Newpaper24, PEI London stated that Ms Gurib-Fakim had refunded the cash to its Mauritian sister organisation.

The organisation stated it had given her a bank card to cowl journey bills whereas selling African science, know-how and innovation.

Continue Reading

Middle East

Pietersen walks away with final match in Sharjah – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304070_3032748995 Pietersen walks away with final match in Sharjah - NEWPAPER24

Pietersen walks away with final match in Sharjah

2018-03-17 14:35:42

Quetta Gladiators’ Kevin Pietersen managed simply seven runs throughout his final match on the Sharjah Stadium.

Sharjah: The UAE leg of the Pakistan Tremendous League shall be remembered for the final match of one of many world’s best batsman — Kevin Pietersen.

On Thursday he performed the final match of his cricketing profession for Quetta Gladiators.

His followers, who adoringly name him KP, had hoped that Quetta might play once more in Dubai by ending first or second within the desk.

Sadly, Quetta completed fourth and can play their eliminator match in Lahore on Tuesday. Pietersen had earlier introduced that he is not going to fly to Pakistan.

Pietersen had hit a half-century in opposition to Karachi Kings on this PSL to show that he’s nonetheless a troublesome participant to dismiss.

Abandoning reminiscences of a number of the best knocks in world cricket, he has lastly hung his boots.

The truth is, as quickly as Friday’s match resulted in Sharjah, he posted a selfie of him together with his legs up and cap on his knees saying: “Boots up! Ft up! Household, animals, golf …! H O M E!,”

Throughout his final press convention as a participant, following his match-winning knock of 48 off 34 balls studded with three towering sixes and 4 boundaries to defeat Islamabad United by six wickets, when Gulf Information requested him whether or not he would rethink his retirement, he had retorted asking: “Would you like me to?”

He went on to say: “I had 20 years cricket however no main accidents and have been very fortunate. So lots of people say you need to depart when you’re on prime and if I can hold performing like I did this night then I may do it.”

Nonetheless in his final innings for Quetta, he scored simply seven runs and since many thought he might play once more, followers in addition to gamers, didn’t give him a standing ovation.

Best batsman 

Thirty-seven-year-old Pietersen thus walks away because the second-highest run getter throughout all codecs of the sport for England.

From 104 Assessments he had piled up eight,181 runs with 23 centuries and 35 fifties.

He additionally hit up four,440 runs with 9 centuries and 25 half-centuries and from his 37 T20Is, he scored 1,176 runs with seven half-centuries.

Via a video message, Pietersen additionally introduced his resolution of why he’s not flying to Pakistan and appealed to his followers to respect his resolution.

“It’s with a really sorry coronary heart that I’ve to go away Dubai and return to London now. I want I may journey (to Pakistan), however sadly (it’s my) household’s resolution, and (my household) is essential to me.

“I hope you’ll be able to respect my resolution and my household’s resolution to not journey (to Pakistan),” he mentioned.

Pietersen then conveyed his greatest needs to Quetta Gladiators saying: “We’ve got a chance to win. We actually do. We’re nonetheless on this competitors.

“So please assist the Purple Workforce. I’ll hold supporting the Purple Workforce. Third time fortunate, bear in mind!” The Purple Workforce will do it, hopefully. Inshallah!” he mentioned.Continue Reading

Select Category

Newpaper24 - Global online News around the World 444487 Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video - NEWPAPER24
US & Canada1 min ago

Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304136__100344099_mauritius Mauritius President Gurib-Fakim to resign - lawyer - NEWPAPER24
Africa3 mins ago

Mauritius President Gurib-Fakim to resign – lawyer – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304070_3032748995 Pietersen walks away with final match in Sharjah - NEWPAPER24
Middle East4 mins ago

Pietersen walks away with final match in Sharjah – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 933234 Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information - NEWPAPER24
UK11 mins ago

Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1139852_1296x729 India's youth v Bangladesh's seniors in title conflict - NEWPAPER24
Cricket12 mins ago

India’s youth v Bangladesh’s seniors in title conflict – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World rcom-default Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling - NEWPAPER24
Business14 mins ago

Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 933226 Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure - NEWPAPER24
Entertainment15 mins ago

Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 180131113052-cnnee-cafe-cibercafe-expertos-en-salud-no-mas-facebook-para-ninos-00000004-super-tease Fb suspends information agency with Trump ties - NEWPAPER24
Stories17 mins ago

Fb suspends information agency with Trump ties – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1521303127_tiger-woods-quotes-round-3 Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot - NEWPAPER24
Golf19 mins ago

Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World stoke-vs-everton-live-score-updates-plus-rest-of-3pm-premier-league-newpaper24 Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League - NEWPAPER24
Athletics21 mins ago

Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World sharapova Maria Sharapova se retira del Miami Open - NEWPAPER24
Sports28 mins ago

Maria Sharapova se retira del Miami Open – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World tx-sr383b-wdc-wma-fr171023l Onkyo's TX-SR383 provides peak channels, however not Atmos - NEWPAPER24
Gadgets34 mins ago

Onkyo’s TX-SR383 provides peak channels, however not Atmos – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100461507_p061ggsb Meerkats want new houses as Cardiff pet store closes - NEWPAPER24
News38 mins ago

Meerkats want new houses as Cardiff pet store closes – NEWPAPER24

Politics40 mins ago

Understanding the Actuality and Sure, Typically the Necessity of Forms – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World c09dbbb4-29c8-11e8-b567-adb1113855b0_image_hires_215538 Extra modern and inclusive Hong Kong envisioned by Scholar of the 12 months awards recipients - NEWPAPER24
Asia42 mins ago

Extra modern and inclusive Hong Kong envisioned by Scholar of the 12 months awards recipients – NEWPAPER24

News

Newpaper24 - Global online News around the World 444487 Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 444487 Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video - NEWPAPER24
US & Canada1 min ago

Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video – NEWPAPER24

Full Replay: White Home Press Briefing on Mueller Subpoena of Trump Group, Russia Sanctions | Video 2018-03-15 19:21:23 White Home...

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304136__100344099_mauritius Mauritius President Gurib-Fakim to resign - lawyer - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1521304136__100344099_mauritius Mauritius President Gurib-Fakim to resign - lawyer - NEWPAPER24
Africa3 mins ago

Mauritius President Gurib-Fakim to resign – lawyer – NEWPAPER24

Mauritius President Gurib-Fakim to resign – lawyer 2018-03-17 14:21:59 Picture copyright Newpaper24 Picture caption Ameenah Gurib-Fakim turned the primary girl...

Newpaper24 - Global online News around the World 1521304070_3032748995 Pietersen walks away with final match in Sharjah - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1521304070_3032748995 Pietersen walks away with final match in Sharjah - NEWPAPER24
Middle East4 mins ago

Pietersen walks away with final match in Sharjah – NEWPAPER24

Pietersen walks away with final match in Sharjah 2018-03-17 14:35:42 Quetta Gladiators’ Kevin Pietersen managed simply seven runs throughout his...

Newpaper24 - Global online News around the World 933234 Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 933234 Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information - NEWPAPER24
UK11 mins ago

Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information – NEWPAPER24

Brexit Information: Professional-Brexit hedge fund chief hits out at fable of EU negotiating energy in commerce | UK | Information...

Newpaper24 - Global online News around the World 1139852_1296x729 India's youth v Bangladesh's seniors in title conflict - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1139852_1296x729 India's youth v Bangladesh's seniors in title conflict - NEWPAPER24
Cricket12 mins ago

India’s youth v Bangladesh’s seniors in title conflict – NEWPAPER24

India’s youth v Bangladesh’s seniors in title conflict 2018-03-17 16:02:08 Huge Image From being a one-sided affair, the India-Bangladesh conflict...

Newpaper24 - Global online News around the World rcom-default Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World rcom-default Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling - NEWPAPER24
Business14 mins ago

Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling – NEWPAPER24

Seven corporations bid for majority stake in Zambian oil refinery | Investing Dwelling 2018-03-17 09:54:30 LUSAKA (Newpaper24) – Seven corporations...

Newpaper24 - Global online News around the World 933226 Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 933226 Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure - NEWPAPER24
Entertainment15 mins ago

Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure – NEWPAPER24

Automobile Tower, Rock Sculpture, Circle of Hedges and Fortnite week four Ice Cream vans FOUND | Gaming | Leisure 2018-03-17...

Newpaper24 - Global online News around the World 180131113052-cnnee-cafe-cibercafe-expertos-en-salud-no-mas-facebook-para-ninos-00000004-super-tease Fb suspends information agency with Trump ties - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 180131113052-cnnee-cafe-cibercafe-expertos-en-salud-no-mas-facebook-para-ninos-00000004-super-tease Fb suspends information agency with Trump ties - NEWPAPER24
Stories17 mins ago

Fb suspends information agency with Trump ties – NEWPAPER24

Fb suspends information agency with Trump ties 2018-03-17 15:17:04 On Friday, Fb’s vice chairman and deputy common counsel, Paul Grewal,...

Newpaper24 - Global online News around the World 1521303127_tiger-woods-quotes-round-3 Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1521303127_tiger-woods-quotes-round-3 Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot - NEWPAPER24
Golf20 mins ago

Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot – NEWPAPER24

Tiger Tracker: Tiger Woods Arnold Palmer Invitational Spherical three, shot by shot 2018-03-17 15:14:27 shares Share tweet pin sms ship...

Newpaper24 - Global online News around the World stoke-vs-everton-live-score-updates-plus-rest-of-3pm-premier-league-newpaper24 Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World stoke-vs-everton-live-score-updates-plus-rest-of-3pm-premier-league-newpaper24 Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League - NEWPAPER24
Athletics21 mins ago

Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League – NEWPAPER24

Stoke vs Everton LIVE rating updates plus remainder of 3pm Premier League 2018-03-17 16:09:31 Big objective for West Brom as...

Most popular

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close